zondag 8 oktober 2006
Elections Communlaes 2006 / Gemeenteraadsverkiezingen 2006
Français | Nederlands

 
Simulatie elektronisch stemmenvote electronique
Stemmen bij volmacht
In sommige gevallen kunt u een vertrouwenspersoon vragen in uw plaats te gaan stemmen.
» Meer hierover
» Het volmachtformulier downloaden

U bent onderdaan van een Staat van de Europese Unie.
Vergeet niet vóór 31 juli 2006 als kiezer in te schrijven.
» Meer hierover
» Het inschrijvingsformulier downloaden

U bent onderdaan van een Staat buiten de Europese Unie.
Indien u al minstens 5 jaar in België verblijft, kunt u bij de gemeenteraads-
verkiezingen gaan stemmen. Lees hier welke uw rechten zijn en welke formaliteiten u dient te vervullen.
» Meer hierover
» Het inschrijvingsformulier downloaden

 

Stemmen bij volmacht

Indien u op de dag van de verkiezingen omwille van uitzonderlijke omstandigheden niet persoonlijk naar het stembureau kunt gaan, bestaat er een oplossing die u toelaat om toch uw stem uit te brengen. Dat heet dan stemmen bij volmacht. In dat geval brengt een vertrouwenspersoon die u zelf gekozen hebt, uw stem uit.

De “volmachtgever” is de kiezer die een volmacht geeft en de “volmachtdrager” is diegene die de volmacht aanvaardt. De volmachtdrager stemt dus in plaats van de volmachtgever.

Wie mag een volmacht geven (en welke attesten zijn daarvoor vereist)?

 • De personen die wegens ziekte of invaliditeit niet in staat zijn om zich naar het kiesbureau te begeven (medisch attest);
 • De personen die om beroeps- of dienstredenen verhinderd zijn (attest van de werkgever of de overheid);
 • Schippers, marktkramers en kermisreizigers en de leden van het gezin die met hen samenwonen (attest inzake de beroepsuitoefening afgeleverd door de Burgemeester);
 • Gevangenen en andere personen die van hun vrijheid beroofd zijn (attest uitgereikt door de directie van de verblijfplaats);
 • De kiezers die door hun geloofsovertuiging verhinderd zijn (attest van de religieuze overheid);
 • Studenten wegens studieredenen (attest van de directeur van de onderwijsinstelling);
 • Personen die tijdelijk in het buitenland verblijven (attest van de burgemeester van de woonplaats). Deze aanvraag moet minstens vijftien dagen voor de dag van de verkiezingen gebeuren.

Aan wie volmacht geven?

U kunt uw vertrouwenspersoon, uw volmachtdrager, vrij kiezen. Deze moet evenwel ook een kiezer zijn en dus voldoen aan de kiezersvoorwaarden. Dat kan iemand uit uw familie zijn of een vriend. Het is niet nodig dat die persoon in dezelfde gemeente als u woont. Er dient evenwel op toegezien te worden dat de volmachtdrager bij volmacht niet gaat stemmen voor een andere persoon. Iemand kan immers slechts één keer stemmen bij volmacht en dus volmachtdrager zijn.

Hoe verloopt de procedure?

 • U downloadt hier het volmachtformulier of u kunt het gratis verkrijgen bij uw gemeentebestuur.
 • U vult dit formulier in en ondertekent het met uw vertrouwenspersoon, dat wil zeggen uw volmachtdrager.
 • U voorziet zich van het vereiste attest. Zie hierboven welk attest u nodig hebt afhankelijk van uw persoonlijke situatie.
 • U bezorgt uw volmachtdrager het naar behoren ingevulde en ondertekende formulier, uw oproepingsbrief alsook het vereiste attest.
 • Uw vertrouwenspersoon gaat stemmen in uw plaats.

De dag van de stemming

 • U moet zelf niets doen, aangezien uw vertrouwenspersoon in uw plaats gaat stemmen.
 • Uw vertrouwenspersoon gaat naar het stembureau dat u is toegewezen. Als uw volmachtdrager moet gaan stemmen in een ander stembureau dan het uwe, moet hij op de dag van de verkiezingen dus naar twee verschillende stembureaus gaan.
 • In het stembureau legt de volmachtdrager zijn eigen oproepingsbrief voor (om aan te tonen dat hij zelf ook kiezer is), alsook zijn identiteitskaart, uw oproepingsbrief, het ingevulde volmachtformulier en het attest waarmee aangetoond wordt dat u zich niet persoonlijk naar het stembureau kunt begeven.
 • Na de stemming vermeldt de voorzitter van het stembureau op de oproepingsbrief van uw volmachtdrager “heeft bij volmacht gestemd”, opdat deze geen twee keer bij volmacht zou kunnen stemmen.