zondag 8 oktober 2006
Elections Communlaes 2006 / Gemeenteraadsverkiezingen 2006
Français | Nederlands

 
Simulatie elektronisch stemmenvote electronique
Stemmen bij volmacht
In sommige gevallen kunt u een vertrouwenspersoon vragen in uw plaats te gaan stemmen.
» Meer hierover
» Het volmachtformulier downloaden

U bent onderdaan van een Staat van de Europese Unie.
Vergeet niet vóór 31 juli 2006 als kiezer in te schrijven.
» Meer hierover
» Het inschrijvingsformulier downloaden

U bent onderdaan van een Staat buiten de Europese Unie.
Indien u al minstens 5 jaar in België verblijft, kunt u bij de gemeenteraads-
verkiezingen gaan stemmen. Lees hier welke uw rechten zijn en welke formaliteiten u dient te vervullen.
» Meer hierover
» Het inschrijvingsformulier downloaden

 

Wettelijke informatie

U hebt toegang tot deze website en de informatie op deze website op voorwaarde van uw aanvaarding, zonder enig voorbehoud, van de voorwaarden uiteengezet op deze webpagina " Wettelijke vermeldingen ". Door deze website te consulteren, verklaart u kennis genomen te hebben van en in te stemmen met de algemene gebruiksvoorwaarden.

Deze website bevat informatie over de gemeenteraadsverkiezingen die op 8 oktober 2006 zullen plaatsvinden in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest besteedt de grootste zorg aan het ontwerp en het updaten van deze website. Het kan echter niet de juistheid garanderen van de informatie die zich op deze website bevindt. De gebruiker dient er zich van bewust te zijn dat de informatie zonder voorafgaandelijke kennisgeving gewijzigd kan worden. Het Gewest kan dan ook geenszins aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van deze website of voor het gebruik dat ervan kan worden gemaakt. Waar het overigens gaat om informatie en documenten die het voorwerp uitmaken van een officiële publicatie, gelden enkel de in het Belgisch Staatsblad gepubliceerde teksten als authentieke tekst. Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade die zou kunnen voortvloeien uit het gebruiken van de informatie op deze website. Elk gebruik dat u derhalve maakt van deze informatie is volledig op eigen risico.

Deze website bevat hyperlinks naar andere websites en verwijzingen naar andere informatiebronnen. Deze links en informatiebronnen worden u enkel ter informatieve titel ter beschikking gesteld. Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest controleert deze websites en de informatie die zich daarop bevindt, niet, en kan dus geen enkele garantie bieden aangaande de kwaliteit en/of volledigheid van deze informatie.

Overeenkomstig de bepalingen van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten hebt u het recht om de informatie op deze website voor persoonlijk gebruik te downloaden en te reproduceren.

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest behoudt alle intellectuele eigendomsrechten op de website zelf alsook op de ter beschikking gestelde informatie.

De vermenigvuldiging van het geheel of een gedeelte van de onderhavige website is toegelaten, mits vermelding van de bron en verzending van de publicatie naar Bestuur der Plaatselijke Besturen, Ministerie van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest, City Center Offices, Kruidtuinlaan 20, 1000 Brussel.