zondag 8 oktober 2006
Elections Communlaes 2006 / Gemeenteraadsverkiezingen 2006
Français | Nederlands

 
Simulatie elektronisch stemmenvote electronique
Stemmen bij volmacht
In sommige gevallen kunt u een vertrouwenspersoon vragen in uw plaats te gaan stemmen.
» Meer hierover
» Het volmachtformulier downloaden

U bent onderdaan van een Staat van de Europese Unie.
Vergeet niet vóór 31 juli 2006 als kiezer in te schrijven.
» Meer hierover
» Het inschrijvingsformulier downloaden

U bent onderdaan van een Staat buiten de Europese Unie.
Indien u al minstens 5 jaar in België verblijft, kunt u bij de gemeenteraads-
verkiezingen gaan stemmen. Lees hier welke uw rechten zijn en welke formaliteiten u dient te vervullen.
» Meer hierover
» Het inschrijvingsformulier downloaden

 

FAQS

Voor de eerste keer stemmen (Belgische kiezer)

Ik ben 20 jaar en ik heb nog nooit gestemd. Ik heb wel gehoord over een inschrijvingsformulier. Zou ik daar gebruik kunnen van maken? Wat moet ik daarvoor doen?
Indien ik Belgisch burger ben, is het formulier niet van toepassing op mij. Als ik voldoe aan alle andere kiesvoorwaarden word ik automatisch opgeroepen door mijn gemeente. Als ik daarentegen niet de Belgische nationaliteit heb, maar ik voldoe aan alle andere kiesvoorwaarden, moet ik wel een aanvraag indienen om ingeschreven te worden op de kiezerslijst van de gemeente waar ik verblijf, door middel van een formulier dat men kan terugvinden op deze site of kan afhalen bij het gemeentebestuur .

Niet-Belgische kiezer

Ik ben onderdaan van een lidstaat van de Europese Unie en ben gedomicilieerd in Brussel. Ik heb me ingeschreven teneinde te kunnen stemmen voor de gemeenteraadsverkiezingen in 2000. Moet ik me opnieuw inschrijven of is mijn vorige inschrijving nog geldig?
De erkenning van de hoedanigheid van kiezer blijft geldig zolang de betreffende persoon aan de kiesvoorwaarden blijft voldoen, in welke Belgische gemeente hij ook verblijft. Eens men de erkenning om deel te nemen aan de gemeenteraadsverkiezingen heeft verkregen, dient deze persoon geen nieuwe aanvraag in te dienen om deel te kunnen nemen aan latere gemeenteraadsverkiezingen.
Moet ik me opnieuw inschrijven indien ik verhuisd ben naar een andere gemeente?
Neen. Ook als je verhuist naar een andere gemeente en officieel van adres verandert, blijf je ingeschreven als kiezer voor de gemeenteraadsverkiezingen.
Het is enkele maanden geleden dat ik mijn naturalisatie heb aangevraagd. Ik ben niet zeker van het resultaat. In ieder geval wil ik gaan stemmen. Moet ik me inschrijven of moet ik wachten?
Indien de naturalisatieprocedure niet tijdig afgerond is, word je niet beschouwd als kiezer. In dit geval is het dus aangewezen een aanvraagformulier tot inschrijving op de kiezerslijst in te dienen voor 1 augustus 2006.
Als vreemdeling wil ik gaan stemmen en ik moet me dus inschrijven. Wat is de uiterste inschrijvingsdatum?
De uiterste inschrijvingsdatum is 31 juli 2006.
Waar moet ik het inschrijvingsformulier indienen? Moet ik het persoonlijk afgeven of mag ik het ook opsturen?
Het inschrijvingsformulier moet ingediend worden bij de bevolkingsdienst van jouw gemeente. Je kan het per post opsturen en de gemeente stuurt je dan vervolgens een ontvangstbewijs en een attest. Of je kan het het ook persoonlijk afgeven, wat nog beter is aangezien de gemeente dan meteen controleert of je formulier goed is ingevuld en je bijkomend informatie kan geven. Bovendien krijg je dan ook onmiddellijk een ontvangstbewijs en een attest.
Kan ik mij ook laten uitschrijven als kiezer?
Ja. Je moet dan schriftelijk verklaren bij de gemeente van jouw verblijplaats dat je afziet van je hoedanigheid als kiezer. Hierbij moet echter opgemerkt worden dat je je niet kan uitschrijven in de periode die begint met het opmaken van de kiezerslijsten en die afloopt op de datum van de verkiezing. Voor de gemeenteraadsverkiezingen in 2006 wil dit zeggen dat je je niet meer kan uitschrijven tussen 1 augustus 2006 en 8 oktober 2006.

Enkele vragen over het stemmen

Hoe lang zijn de stembureaus open?
De stembureaus zijn open van 8 tot 16 uur.
Ik heb nog geen oproepingsbrief ontvangen om te gaan stemmen. Moet ik me daar zorgen over maken? Zoja, vanaf wanneer?
In principe moeten alle oproepingsbrieven en de daarbij gevoegde verklarende brochure uiterlijk 15 dagen voor de verkiezingen opgestuurd worden aan elke kiezer. De kiezer die geen oproepingsbrief heeft ontvangen, kan deze afhalen bij het gemeentebestuur tot op de middag van de dag van de verkiezingen.
Op 1 september verhuis ik. Waar moet ik gaan stemmen? In mijn nieuwe of oude gemeente?
De kiezerslijst wordt in iedere gemeente op 1 augustus 2006 opgesteld. Indien je verhuist na deze datum dien je te gaan stemmen in de gemeente waar je was ingeschreven op 31 juli 2006.
Is de geheimhouding gegarandeerd met de geautomatiseerde stemming? Worden mijn gegevens opgenomen op de magneetkaart?
Het geautomatiseerd stemmen garandeert de geheime stemming net zoals het manueel stemmen. Net als bij de stembiljetten is het bij de magneetkaarten niet mogelijk de kiezer te identificeren.
Wat is het verschil tussen blanco stemmen en ongeldige stemmen? Zijn dergelijke stemmen toegelaten?
Blanco stemmen bestaat erin geen enkele stem uit te brengen voor een bepaalde kandidaat of lijst. Bij elektronisch stemmen wordt blanco gestemd door het vakje “blancostem” te kiezen dat bovenaan het kiesscherm verschijnt, naast de andere kieslijsten. Dergelijke stem wordt niet in aanmerking genomen voor het verdelen van de zetels tussen de lijsten, maar wordt wel beschouwd als een geldige stem. Een ongeldige stem is een stem die onregelmatig is, bijvoorbeeld omdat de kiezer op meerdere, verschillende lijsten gestemd heeft. Bij het elektronisch stemmen is deze vergissing niet meer mogelijk omdat het systeem ze niet aanvaardt. De enige wijze waarop ongeldig gestemd kan worden bij elektronisch stemmen, betreft herhaalde weigering om de magneetkaart te gebruiken die dient voor het registreren van de stem of bij beschadiging van de kaart. In dat geval annuleert de voorzitter van het stembureau de kaart voor een eerste keer en overhandigt de kiezer een nieuwe kaart. Indien de situatie zich herhaalt, trekt de voorzitter een tweede maal de kaart in en annuleert ze. De kiezer is dan niet meer toegelaten tot de stemming.
Is het waar dat een blanco stem de meerderheid ten goede komt?
Neen. Dat is een totaal ongegrond gerucht. Wanneer na de verkiezingen de zetels worden verdeeld tussen de politieke partijen, houdt men bij de berekening enkel rekening met bruikbare stemmen. Blanco stemmen en ongeldige stemmen worden niet meegeteld en komen niemand ten goede. Het is dan ook verkeerd te denken dat deze de meerderheid ten goede komen. Door blanco te stemmen toont u dat geen enkele partij of kandidaat uw voorkeur wegdraagt. Hoewel een dergelijke stem bij de berekening niet wordt meegeteld, hebt u door blanco te stemmen wel voldaan aan uw wettelijke plicht om te stemmen.
In het stemhokje heb ik me vergist. Ik heb namelijk mijn stem gevalideerd en mijn kaart teruggenomen, maar ik heb niet gestemd zoals ik het eigenlijk wilde. Kan ik mijn stem nog aanpassen? Kan ik een nieuwe kaart krijgen?
Indien ik mijn stem heb bevestigd en mijn kaart heb teruggenomen, kan ik mijn kaart terug in de machine steken teneinde de uitgebrachte stem te visualiseren, maar ik kan mijn stem niet meer aanpassen, noch een nieuwe magneetkaart vragen om opnieuw te stemmen.
Mijn twee vrienden zijn kandidaat op verschillende lijsten. Is het waar dat ik niet voor hen allebei kan stemmen?
Het is niet toegelaten op verschillende lijsten te stemmen. In het geval van elektronisch stemmen is dit trouwens niet mogelijk daar er eerst een keuze moet gemaakt worden tussen de verschillende lijsten, alvorens je een lijststem of één of meerdere naamstemmen kan uitbrengen op diezelfde lijst.
Mag ik in het stemhokje mijn 17-jarige dochter meenemen zodat zij ziet hoe de echte stemprocedure werkt?
De toegang tot het stembureau is beperkt tot de leden van het stembureau, de getuigen en de kiezer voor de tijd die nodig is om zijn stem uit te brengen. Omwille van de mogelijke schending van het stemgeheim is het dan ook niet toegestaan dat men met twee in het stemhokje gaat om een stem uit te brengen, tenzij de uitzonderingen die voorzien voor bepaalde categorieën van kiezers.

Gaan stemmen: stemplicht en stemmen bij volmacht

Politiek interesseert me niet. Ben ik verplicht te gaan stemmen?
In België is de stemming verplicht. Binnen de acht dagen na de afkondiging van de namen van de verkozenen maakt de Procureur des Konings de lijst op van de kiezers die niet aan de stemming hebben deelgenomen en wiens verschoning niet is aangenomen. De kiezer die niet aan zijn stemplicht heeft voldaan, moet door een eenvoudige oproeping voor de politierechtbank verschijnen, die uitspraak doet zonder dat er een beroepsmogelijkheid is. Hierbij dient opgemerkt te worden dat de stemplicht automatisch geldt voor de Belgen, maar ook voor de niet-Belgen die de erkenning van de hoedanigheid van kiezer bekomen hebben.
Aan wie kan ik volmacht geven?
U kunt een volmacht geven aan eender welke gemeenteraadskiezer. Er is geen beperking meer tot familieleden, zoals die vroeger bestond. Het is zelfs zo dat de persoon aan wie men een volmacht geeft niet in de gemeente moet wonen, waar hij de stem via volmacht moet uitbrengen. Wel kan één persoon niet meer dan één volmacht krijgen. En bovendien moet de mandataris zijn stem uitbrengen in het stembureau waar de volmachtgever normaal moet gaan stemmen.
Ik zou willen gaan stemmen maar ik ben op de dag van de verkiezingen in het buitenland. Wat kan ik doen?
De kiezer die op de dag van de verkiezingen afwezig is van zijn woonplaats omwille van een tijdelijk verblijf in het buitenland kan volmacht geven aan een andere kiezer. In dit geval dient de onmogelijkheid om te gaan stemmen, te worden vastgesteld door de burgemeester van zijn woonplaats, na het voorleggen van de nodige bewijsstukken. De aanvraag moet uiterlijk de vijftiende dag voor de verkiezing worden ingediend. Wanneer de burgemeester de aanvraag aanvaardt, levert hij een daartoe bestemd attest af. Vervolgens dien je een volmachtformulier in te vullen. Dit formulier kan je gratis bij de gemeente bekomen en kan je ook terugvinden op deze site
Ik ben zwaar ziek en kan me niet verplaatsen. Ik zou mijn broer een volmacht willen geven om voor mij te gaan stemmen, maar hij woont niet in dezelfde gemeente. Is dit mogelijk?
Ja, dit is mogelijk. De kiezer die zich door “ziekte of gebrekkigheid” niet naar het stembureau kan begeven, kan een andere kiezer mandateren om in zijn naam te stemmen. Het volstaat dat deze onmogelijkheid om zich naar het stembureau te begeven, gestaafd wordt door een medisch attest. Zoals hiervoor reeds werd vermeld, volstaat het dat men kiesgerechtigd is om mandataris te kunnen zijn (in dit geval stemmen bij volmacht), ook al woont men niet in dezelfde gemeente dan de volmachtgever.
Ik werk elke zondag en heb geen enkele vertrouwenspersoon die zou kunnen gaan stemmen voor mij. Kan ik dan vrijgesteld worden? Dien ik bepaalde stappen te ondernemen en een bepaalde instantie te informeren?
In principe moet je gaan stemmen. Indien je in een andere gemeente werkt dan diegene waar je moet gaan stemmen, dan zijn je verplaatsingskosten ten laste van de gemeente waar je moet gaan stemmen. Indien je niet bent kunnen gaan stemmen en geen volmacht hebt gegeven, schrijf je best zo snel mogelijk naar de vrederechter van je kanton en leg je uit om welke redenen je niet hebt kunnen stemmen, vergezeld van alle nodige documenten. De vrederechter heeft weliswaar het recht te beslissen wat al dan niet kan beschouwd worden als een gewettigde onthouding.
Kan ik van mijn zoon, die voor mij bij volmacht gaat stemmen, eisen dat hij me een attest voorlegt dat aantoont dat hij gestemd heeft zoals ik het hem gevraagd heb?
Neen, eens je hem een volmacht hebt gegeven, kan hij vrij zijn stem uitbrengen en is zijn stem geheim.

Voor de kandidaat

Aan welke voorwaarden moet ik voldoen indien ik mij kandidaat wil stellen?
Om als kandidaat deel te nemen aan de gemeenteraadsverkiezingen moet je aan de volgende voorwaarden voldoen: - Belg zijn of onderdaan van een lidstaat van de Europese Unie; - De volle leeftijd van 18 jaar bereikt hebben op 8 oktober 2006; - Ingeschreven zijn in het bevolkingsregister van je gemeente ten laatste op de dag van het vaststellen van de kiezerslijsten, meer bepaald op 1 augustus 2006; - Je niet bevinden in één van de gevallen van uitsluiting of schorsing.