zondag 8 oktober 2006
Elections Communlaes 2006 / Gemeenteraadsverkiezingen 2006
Français | Nederlands

 
Simulatie elektronisch stemmenvote electronique
Stemmen bij volmacht
In sommige gevallen kunt u een vertrouwenspersoon vragen in uw plaats te gaan stemmen.
» Meer hierover
» Het volmachtformulier downloaden

U bent onderdaan van een Staat van de Europese Unie.
Vergeet niet vóór 31 juli 2006 als kiezer in te schrijven.
» Meer hierover
» Het inschrijvingsformulier downloaden

U bent onderdaan van een Staat buiten de Europese Unie.
Indien u al minstens 5 jaar in België verblijft, kunt u bij de gemeenteraads-
verkiezingen gaan stemmen. Lees hier welke uw rechten zijn en welke formaliteiten u dient te vervullen.
» Meer hierover
» Het inschrijvingsformulier downloaden

 

Onderdanen van een staat buiten de Europese Unie

In deze sectie :

Opgelet : de uiterste datum voor inschrijving op de kiezerslijst, zijnde 31 juli 2006, is verstreken. Het is dus niet meer mogelijk zich als kiezer te laten inschrijven voor de gemeentraadsverkiezingen van 8 oktober 2006.

Voortaan mag iedere onderdaan van een staat buiten de Europese Unie, die al minstens vijf jaar in België verblijft, stemmen indien hij voldoet aan de kiesvoorwaarden en zich vooraf als kiezer ingeschreven heeft.

Welke voorwaarden dienen vervuld te zijn ?

  • Gedurende 5 jaar ononderbroken verblijven in België (en hiervoor een wettige verblijfsvergunning kunnen voorleggen) ;
  • Op 1 augustus 2006 ingeschreven zijn in het bevolkingsregister of in het vreemdelingenregister van een gemeente van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Indien een kiezer niet meer ingeschreven is in het bevolkingsregister van een Belgische gemeente tussen 1 augustus 2006 en 8 oktober 2006, wordt hij geschrapt van de kiezerslijst;
  • Minstens 18 jaar oud zijn op 8 oktober 2006 ;
  • Op 8 oktober 2006 de burgerlijke en politieke rechten genieten ;
  • Uiterlijk op 31 juli 2006 ingeschreven zijn op de kiezerslijst.

Welke voorwaarden moeten vervuld zijn

Zeer eenvoudig, het volstaat om het inschrijvingsformulier in te vullen en dit vóór 31 juli 2006 te bezorgen aan uw gemeentebestuur. U kunt dit formulier hier downloaden of het gratis afhalen bij uw gemeente.

U dient een verklaring te ondertekenen waarin u zich ertoe verbindt de Grondwet, de wetten van het Belgische volk en het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden na te leven. Deze verklaring staat vermeld op het inschrijvingsformulier.

De gemeente moet enkel nagaan of u voldoet aan de wettelijke voorwaarden. Na het administratief onderzoek van uw dossier zal de gemeente uw inschrijving op de kiezerslijst bevestigen en ontvangt u een oproepingsbrief.

Als de gemeente van oordeel is dat u niet voldoet aan de voorwaarden, zal zij u daarvan op de hoogte stellen. In dat geval hebt u tien dagen de tijd om beroep in te stellen bij het College van Burgemeester en Schepenen. Als het College de weigering bevestigt, kunt u beroep aantekenen bij het Hof van Beroep.

Is stemmen verplicht

Zodra uw inschrijving geldig is verklaard, staat u op de kiezerslijst. Dus moet u zoals iedere Belgische burger gaan stemmen. Door dit stemrecht niet uit te oefenen, stelt u zich bloot aan sancties. Indien u werkelijk verhinderd bent om te gaan stemmen, staat het u vrij uw stem uit te laten brengen door een vertrouwenspersoon, het zogenaamde stemmen bij volmacht.