zondag 8 oktober 2006
Elections Communlaes 2006 / Gemeenteraadsverkiezingen 2006
Français | Nederlands

 
Simulatie elektronisch stemmenvote electronique
Stemmen bij volmacht
In sommige gevallen kunt u een vertrouwenspersoon vragen in uw plaats te gaan stemmen.
» Meer hierover
» Het volmachtformulier downloaden

U bent onderdaan van een Staat van de Europese Unie.
Vergeet niet vóór 31 juli 2006 als kiezer in te schrijven.
» Meer hierover
» Het inschrijvingsformulier downloaden

U bent onderdaan van een Staat buiten de Europese Unie.
Indien u al minstens 5 jaar in België verblijft, kunt u bij de gemeenteraads-
verkiezingen gaan stemmen. Lees hier welke uw rechten zijn en welke formaliteiten u dient te vervullen.
» Meer hierover
» Het inschrijvingsformulier downloaden

 

Onderdanen van een Lidstaat van de Europese Unie

In deze sectie :

Iedere onderdaan van een Lidstaat van de Europese Unie mag stemmen indien hij aan de kiesvoorwaarden voldoet en zich voorafgaandelijk als kiezer ingeschreven heeft.

Opgelet : de uiterste datum voor inschrijving op de kiezerslijst, zijnde 31 juli 2006, is verstreken. Het is dus niet meer mogelijk zich als kiezer te laten inschrijven voor de gemeentraadsverkiezingen van 8 oktober 2006.

Wie zich ingeschreven heeft voor de gemeenteraadsverkiezingen in 2000, moet zich voor de verkiezingen van 2006 niet opnieuw inschrijven als kiezer.

Welke voorwaarden moeten vervuld zijn

  • Onderdaan zijn van een van de overige 24 Lidstaten van de Europese Unie (Duitsland, Oostenrijk, Cyprus, Denemarken, Spanje, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Ierland, Italië, Letland, Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland, Polen, Portugal, het Verenigd Koninkrijk, de Tsjechische Republiek, Slovakije, Slovenië, Zweden)
  • Minstens 18 jaar oud zijn op 8 oktober 2006 ;
  • Op 1 augustus 2006 ingeschreven zijn in het bevolkingsregister of in het vreemdelingenregister van een gemeente van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Indien een kiezer niet meer ingeschreven is in het bevolkingsregister van een Belgische gemeente tussen 1 augustus 2006 en 8 oktober 2006, wordt hij geschrapt van de kiezerslijst ;
  • Op 8 oktober 2006 de burgerlijke en politieke rechten genieten ;
  • Uiterlijk op 31 juli 2006 ingeschreven zijn op de kiezerslijst.

Welke formaliteiten moeten vervuld worden

Zeer eenvoudig, het volstaat om het inschrijvingsformulier in te vullen en dit  vóór 31 juli 2006 te bezorgen aan uw gemeentebestuur. U kunt dit formulier hier downloaden of het gratis afhalen bij uw gemeente.

De gemeente moet enkel nagaan of u voldoet aan de wettelijke voorwaarden. Na het administratief onderzoek van uw dossier zal de gemeente uw inschrijving op de kiezerslijst bevestigen en ontvangt u een oproepingsbrief.

Als de gemeente van oordeel is dat u niet voldoet aan de voorwaarden, zal zij u daarvan op de hoogte stellen. In dat geval hebt u tien dagen de tijd om beroep in te stellen bij het College van Burgemeester en Schepenen van uw gemeente. Als het College de weigering bevestigt, kunt u beroep aantekenen bij het Hof van Beroep.

Wat indien u zich al ingeschreven hebt voor de vorige verkiezingen

Indien u zich voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2000 hebt ingeschreven op de kiezerslijst, wordt u automatisch ingeschreven voor de verkiezingen van 8 oktober 2006 en bent u bijgevolg verplicht te gaan stemmen. In dat geval hoeft u geen enkele stap te ondernemen.

Indien u zich daarentegen in 2004 ingeschreven hebt voor de Europese verkiezingen, moet u een aanvraag indienen om bij de gemeenteraadsverkiezingen te mogen stemmen. De inschrijving voor de vorige Europese verkiezingen houdt niet automatisch een inschrijving in voor de gemeenteraadsverkiezingen.

Is stemmen verplicht

Wie zich ingeschreven heeft voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2000 of voor dit jaar, is net als iedere Belgische burger stemplichtig. Door dit stemrecht niet uit te oefenen, stelt u zich bloot aan sancties. Indien u werkelijk verhinderd bent om te gaan stemmen, staat het u vrij uw stem uit te laten brengen door een vertrouwenspersoon, het zogenaamde stemmen bij volmacht.