zondag 8 oktober 2006
Elections Communlaes 2006 / Gemeenteraadsverkiezingen 2006
Français | Nederlands

 
Simulatie elektronisch stemmenvote electronique
Stemmen bij volmacht
In sommige gevallen kunt u een vertrouwenspersoon vragen in uw plaats te gaan stemmen.
» Meer hierover
» Het volmachtformulier downloaden

U bent onderdaan van een Staat van de Europese Unie.
Vergeet niet vóór 31 juli 2006 als kiezer in te schrijven.
» Meer hierover
» Het inschrijvingsformulier downloaden

U bent onderdaan van een Staat buiten de Europese Unie.
Indien u al minstens 5 jaar in België verblijft, kunt u bij de gemeenteraads-
verkiezingen gaan stemmen. Lees hier welke uw rechten zijn en welke formaliteiten u dient te vervullen.
» Meer hierover
» Het inschrijvingsformulier downloaden

 

Voorzitter en bijzitters

De bijzitters spelen een erg belangrijke rol bij het goede verloop van de verkiezingen. Door hun opdracht te vervullen, garanderen deze burgers democratische verkiezingen. Indien u gekozen werd, wees dan trots op uw taak. Een kleine vergoeding zal uw burgerlijke toewijding belonen.

Hoe worden de stembureaus samengesteld?

Bij de gemeenteraadsverkiezingen van 8 oktober 2006 zullen 699 stembureaus worden geopend op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Elk stembureau bestaat uit een voorzitter, vier bijzitters, vier plaatsvervangende bijzitters en een secretaris.

Op te merken valt dat in het stembureau tevens permanent getuigen aanwezig kunnen zijn, aangewezen door de kandidaten en belast met de controle op het goede verloop van de kiesverrichtingen. Hoewel ze aanwezig zijn in het bureau, zijn deze personen geen lid van het stembureau.


Hoe worden de leden van de stembureaus aangewezen?

De voorzitters zijn over het algemeen magistraten of bij gebrek hoge ambtenaren. Elke voorzitter heeft de taak zijn stembureau samen te stellen. Hiertoe kiest hij acht bijzitters uit een lijst die hem wordt bezorgd. Op deze lijst staan jonge kiezers van de gemeente die de leeftijd van 30 jaar hebben bereikt.

Deze bijzitters worden per post op de hoogte gebracht van hun aanwijzing.

De secretaris wordt vrij door de voorzitter aangewezen onder de kiezers van de gemeente.


Wat is de taak van de bijzitters?

Op de dag van de verkiezingen hebben de bijzitters een erg belangrijke taak. Zij zijn het immers die toezien op het goede verloop van de kiesverrichtingen en die het plaatsvinden van werkelijk democratische verkiezingen mogelijk maken. Ze hebben met name de taak om de identiteit van elke kiezer te controleren en na te gaan of deze voorkomt op de kiezerslijst. Ze zien er tevens op toe dat niemand tweemaal kan stemmen. Bij het sluiten van het stembureau helpen ze mee aan het opstellen van de processen-verbaal en de documenten voor het afsluiten van de verrichtingen.


Bijzitter zijn, is dat een last?

Aangewezen worden als bijzitter mag men niet bekijken als een last. Wel integendeel. In werkelijkheid gaat het om een unieke kans om mee te werken aan het maatschappelijk leven in de gemeente. Werkelijk democratische verkiezingen kunnen pas plaatsvinden indien de kiezers vrij hun voorkeur voor een bepaalde kandidaat kunnen bepalen. De burgers moeten ook kunnen toezien op het goede verloop van de verkiezingen en erover waken dat er geen onregelmatigheden plaatsvinden.

De aanwezigheid van bijzitters in de stembureaus is dan ook een ernstige waarborg voor een democratisch stemverloop.


Kan een bijzitter zijn aanwijzing weigeren?

Neen. Het uitoefenen van de functie van bijzitter is een wettelijke verplichting. Wie zich daaraan onttrekt, een boete tot 1.000 euro krijgen.

Wanneer een bijzitter zijn oproeping ontvangt, heeft hij 48 uur om indien nodig de voorzitter op de hoogte te brengen van de legitieme reden waarom hij verhinderd is.

Word ik betaald voor mijn functie als bijzitter?

De bijzitters van de stembureaus krijgen als vergoeding presentiegeld. Hierop worden geen belastingen geheven. Elke gemeente bepaalt zelf het bedrag. Het maximale bedrag is 85 euro.